Uw technisch adviseur

2012 – Brandveilig gebouw

Brandveilig gebouw

Collectieve contracten via PIT Beheer

In deze editie van Appartement en Eigenaar willen wij de actuele stand van zaken duidelijk maken omtrent brandveiligheid en de VvE.

Bij PIT Beheer hebben wij voor onze klanten een zeer schappelijke korting bedongen op de keuringsactiviteiten van brandblusmiddelen. In 2011 zijn alle activiteiten overgegaan naar de vestiging van Dräger in Zoetermeer. Voorheen verzorgden wij dit via Safety Service Center, een volle dochter van Dräger.

Wat doet Dräger?
Dräger maakt gebruik van het brandveiliggebouw-concept. Hierin zitten alle disciplines die nodig zijn om een gebouw
brandveilig te maken. Zij verzorgen onder meer advisering en nieuwe leveringen als preventief en correctief onderhoud aan de
noodverlichting, branddetectie, brandblusmaterialen (blussers, haspels, stijgleidingen) en CO/LPG-detectie. Daarnaast biedt
Dräger diversen diensten aan die te maken hebben met het brandveilinggebouw-concept.

Bouwbesluit 2012
Een van de recente wijzigingen in de regelgeving is het nieuwe Bouwbesluit 2012. Hiermee wordt de verantwoordelijkheid voor
de brandveiligheid nadrukkelijk bij de gebruiker /eigenaar van een pand gelegd en is dit geen zaak meer van de overheid. Deze
herziende regelgeving geeft zowel extra verantwoordelijkheden als mogelijkheden. Een voorbeeld van een nieuwe mogelijkheid
betreft de doormelding naar de brandweer vanuit de brandmeldcentrale (BMC).

• Doormelding naar de brandweer
Met ingang van het nieuwe Bouwbesluit 2012 is het voor veel installaties niet langer verplicht om direct door te melden naar de
meldkamer van de brandweer. Kort samengevat komt het er op neer dat alleen in die situaties waarbij niet-zelfredzame personen zich in een gebouw bevinden een directe doormelding naar de brandweer vereist is.

Dit kan een aanzienlijke besparing op de jaarlijks terugkerende aansluitkosten op de meldkamer van de brandweer betekenen. Dräger kan diversen alternatieve oplossingen aanbieden zowel via IP als draadloos via GPRS, zodat een alarmmelding naar die personen of instantie(s) toegaat die verdere actie kunnen ondernemen.

• Regelgeving Noodverlichting
In het Bouwbesluit 2012 staat verder aangegeven wanneer een gebouw voorzien dient te zijn van noodverlichting en van
welk type. Daarnaast wordt in het Bouwbesluit aangegeven dat er onder meer voor deze installatie een zorgplicht geldt namelijk:
Artikel 1.16 Zorgplicht
1. Een bij of krachtens de wet aanwezige installatie als bedoeld in hoofdstuk 6 van dit besluit:
a. functioneert overeenkomstig de op die installatie van toepassing zijnde voorschriften;
b. wordt adequaat beheerd, onderhouden en gecontroleerd;
c. wordt zodanig gebruikt dat geen gevaar voor de gezondheid of de veiligheid ontstaat dan wel voortduurt.
Bij PIT Beheer verstaan wij onder adequaat beheer minimaal eenmaal per jaar onderdelen keuren op correcte werking en dit ook registreren in een logboek.
Als gebruiker of eigenaar van een gebouw met de juiste elektrotechnische achtergrond zou u kunnen overwegen dit alles in
eigen beheer uit te voeren. Dräger beschikt echter over specifiek voor noodverlichting opgeleide technici en registreert alle uitgevoerde handelingen digitaal in het D365 Logboek.

D365 Logboek online
Alle installaties die direct en of indirect met veiligheid te maken hebben dienen adequaat beheerd en onderhouden te worden.
Dit betekent onder meer dat van al deze installaties een logboek bijgehouden dient te worden zodat aantoonbaar is dat het benodigde onderhoud ook werkelijk uitgevoerd is. In de praktijk wil het invullen van deze logboeken nog weleens problematisch zijn omdat ze onvindbaar zijn of de verantwoordelijk op dat moment ‘geen tijd’ heeft om alles netjes in te vullen. Met de dienst D365 Logboek online heeft Dräger dit probleem ondervangen.

Alle benodigde informatie zoals handleidingen, certificaten, gebeurtenislijsten en werkrapporten wordt online opgeslagen en
is voor de gebruiker en de personen die hij daarvoor machtigt direct beschikbaar. Wanneer een servicetechnicus van Dräger
is langsgeweest voor een onderhoud of storing dan worden de onderhoudsfiles ook automatisch bijgewerkt. Op deze manier is
er altijd een up-to-date beeld van de status van de verschillende installaties is. Ook de gebruiker kan zelf documenten bij plaatsen in het logboek. De lay-out van het logboek is voor de verschillende installaties gelijk gehouden zodat alle informatie uniform terug te vinden is.

Meer informatie?
Op de website www.brandveiliggebouw.com treft u meer informatie zoals het specificatieblad, prijzenblad en een demo
aan. Of kijk voor meer informatie op www.pitbeheer.nl. Meer informatie over andere collectieve contracten kunt opvragen via
contracten@pitbeheer.nl.

Ing. Raymond Arendts (PIT Beheer)

De originele advertorial kunt u hier downloaden.

Advertorial - Brandveilig gebouw-1
 
Advertorials Appartement & Eigenaar
 
2012 – Asbestinventarisatie
2015 – De VvE en het schilderwerk
2009 – Renovatie van een ketelhuis