Uw technisch adviseur

Liftcontracten

Onderhoudscontract liftinstallaties
in_de_lift_omhoog
Op dit moment zijn er per liftleverancier diversen lifttechnische contracten in omloop.
Een en ander is niet altijd even inzichtelijk voor de VvE. Meestal bepaalt de liftleverancier tegen welke kosten en voorwaarden hij zijn contract uitvoert.
Onze ervaring is dat in veel situaties de VvE teveel betaalt voor het contract en onderhoud.

Om hiervoor een oplossing te bieden heeft PIT Beheer in samenwerking met onze liftdeskundige een Prestatie Onderhoud Bestek (POB) opgesteld.

PIT Beheer bepaalt tegen welke voorwaarden en tegen welke kosten de liftleverancier het onderhoud mag uitvoeren.

Prestatie gericht onderhoud heeft tot doel de kwaliteit van de liftinstallatie zo optimaal mogelijk te waarborgen conform het afgesproken beleid (categorie) en tegen zo’n reëel mogelijke kosten.

Om aan de hand van het Prestatie Onderhoud Bestek (POB) onderhoud uit te laten voeren aan transportinstallaties (liften, gevelinstallaties, e.d.) is het van belang dat duidelijk is welk beleid er door de eigenaar op de betreffende installatie van toepassing is. Afhankelijk van de gewenste conditie, functionaliteit en esthetische waarde wordt de categorie bepaald waarin de liftinstallatie moet worden onderhouden door de installateur. Deze installateur zal ervoor moeten zorgdragen dat de technische status (conditie) van de onderdelen door het plegen van preventief onderhoud in een goede staat blijft.

Om te beantwoorden aan de gewenste beleidsuitgangspunten zijn de volgende werkzaamheden en activiteiten in het POB opgenomen, te weten:
– preventief onderhoud (aantal beurten afhankelijk van de categorie en conditie)
– controle en vervanging van kleine onderdelen zoals relais, deurrollen, contacten, ondergeleidingssloffen, lampen, en oliën
– oplossen alle technische storingen 24 uur 7 dagen
– assistentie van de keurende instantie bij de jaarlijkse liftkeuring
– kosten die de keurende instantie in rekening brengt (bij herkeuring door oorzaak installateur ook geen rekening)
– jaarlijks overleg met installateur om voortgang te bespreken.

Deze wijze van onderhoud resulteert in een verlenging van de technische levensduur met ca. 30%. Hierdoor kunnen investeringen later worden uitgevoerd en kosten over meerdere jaren worden gespreid.
Door het plegen van preventief onderhoud worden de risico’s voor het onderhoudsbedrijf verkleind en kan de inspanningsverplichting beter worden ingeschat met als resultaat: lagere onderhoudskosten.
Als kosten indicatie kan worden vermeld dat deze manier van onderhoud in zijn totaal ca. 15% rendement oplevert t.o.v. de traditionele contractvormen.
Dit levert een kostenbesparing op van ca. € 250,00 per lift per jaar.

De kosten van dit contract zijn: € 1.350,- excl. BTW, per lift / per jaar.
Algemene besparing: 30 tot 50 % op bestaande situatie en/of verbetering contract voorwaarden.